| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | napisz do nas


Menu

ZKRP i BWP koło w Śremie

Nieco informacji o Związku

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych jest organizacją kombatancką o charakterze wielo środowiskowym, zrzeszającą obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów. 

Związek rozpoczął działalność w kwietniu 1990 roku. Jest największą organizacją kombatancką w Polsce zrzeszającą 292038 członków (stan na 31.12.2006 r.), w tym 120295 członków zwyczajnych (weteranów - żołnierzy walk frontowych i organizacji podziemnych ruchu oporu); jest to ponad 70 % żyjących weteranów walk frontowych i partyzanckich zorganizowanych w związkach kombatanckich. Pozostali członkowie Związku - 171543 to podopieczni - głównie wdowy i wdowcy po kombatantach. 

Działalność poszczególnych środowisk koordynują wybieralne Krajowe Rady Środowisk, które reprezentują swych członków wobec władz Związku we wszystkich sprawach związkowych, przedstawiają wnioski i postulaty środowisk, a także mogą zgłaszać kandydatów do władz związkowych. Zasady działania Krajowych Rad Środowisk określają ich regulaminy zatwierdzone przez Zarząd Główny Związku. Wszystkie środowiska kombatanckie reprezentują na zewnątrz Zarząd Główny i zarządy terenowe Związku.

Związek jest organizacją pluralistyczną i ingeruje w swoich szeregach żołnierzy i kombatantów skupionych w środowiskach (stan na 31.12.2006 r.): 40277 z Wojska Polskiego, 13954 żołnierzy Września 1939 r., 2651 z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 16855 z Armii Krajowej, 9121 z Batalionów Chłopskich, 3772 z Armii Ludowej, 1923 Polaków wcielonych do jednostek Armii Radzieckiej, 886 z Polskich Oddziałów Samoobrony z południowo-wschodnich Kresów II RP (tzw. Istriebitielnych Batalionów), 587 najmłodszych kombatantów - żołnierzy "Synów Pułku", a także 21560 byłych więźniów politycznych i obozów koncentracyjnych. Do Związku należy 9388 członków z innych środowisk (m.in. uczestników tajnego nauczania i żołnierzy 1920 roku). 

Działalność Związku głównie ukierunkowana jest na:
-

kształtowanie aktywnych postaw członków w pracy dla dobra Ojczyzny i tworzenie warunków do współpracy środowisk kombatanckich w imię nadrzędnych interesów narodu i państwa, umacnianie solidarności kombatantów w kraju i za granicą;

-

reprezentowanie interesów swych członków wobec władz państwowych i samorządowych oraz instytucji i organizacji społecznych, obrona interesów i uprawnień kombatanckich, otaczanie opieką członków Związku i pozostałych po nich wdów i wdowców, zwłaszcza w zakresie spraw socjalnych i zdrowotnych, obrona godności i honoru członków Związku;

-

popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych, udział w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie oraz działanie na rzecz opieki nad miejscami pamięci narodowej.


Nasz związek
Ogłoszenia
Władze oddziału
Plan zamierzeń oddziału
Powstanie oddziału
Statut ŚZPŻŁ
Ich już z nami nie ma
Kontakt
Współpraca
Wstąp do nas
Deklaracja wstąpienia
Patronacka JW
ZŻWP koło w Śremie
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna