| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | napisz do nas


Menu

POWSTANIE ODDZIAŁU

Oficjalna data powołania Koła w Śremie to 25.01.1995 r
 

W dniach 26-27 sierpnia 1993 r. odbył się Pierwszy Walny Zjazd Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Przyjęto statut związku i wybrano władze naczelne. W zjeździe ze Śremu brał udział kol. Ryszard Wróbel. Został wybrany na członka zarządu głównego.

Powstanie Związku dało podstawy dla tworzenia struktur terenowych. Powstawać mogły i faktycznie powstawały - choć z wielkim trudem - koła. Jednym z nich było koło w Śremie.

Tymczasem powszechnie wiadomo, istniały struktury władzy związku, jednak do budowy kół mało kto się przykładał. Dowódcom jednostek łączności nie zależało na tym by tworzyć w terenie kół. Ich aktywność polegała wyłącznie na popieraniu postulatów wysuwanych przez wybrane władze związku i nic poza tym. Taki stan - bez kół terenowych - np. w Województwie Poznańskim trwał powszechnie i trwa po dzień dzisiejszy, mimo iż skupisko emerytów łączności jest ogromne.

Również w Śremie zabrakło chętnych do pracy w nowopowstałym związku, mimo że ZBŻZ skupiał już pokaźną liczbę członków. No, ale trwał on już kilkanaście lat. Od początku kol. Ryszard Wróbel rozpoczął werbować kandydatów na do Związku, co nie było zbyt łatwą rzeczą. Pierwszym, który zdeklarował się do przynależności i pracy społecznej w Kole był kolega Ryszard Komorowski, były wykładowca taktyki łączności w Oficerskiej Szkole Łączności w Sieradzu, a następnie Szef Sztabu 37 Pułku w Śremie oraz 6 Pomorskiego Pułku Łączności. Prezes Koła dojeżdżał systematycznie do Warszawy na posiedzenia Zarządu Głównego Związku. Był to czas „krzepnięcia” Związku i niby Koła równocześnie.

W roku 1994 do koła wstąpili koledzy:
  • płk w st. spocz. Jeż Józef (były zastepca dowódcy 6 PPŁ)
  • ppłk dypl. rez. Bańkowski Ryszard (były szef sztabu 6 PPŁ)
  • ppłk rez. Jakubik Wojciech (były d-ca bataliony 6 PPŁ)
  • mjr rez. Dżendżera Zygmunt (były d-ca komp. łączn. spec. 6 PPŁ)
  • st. kpr. Rez Jaskułowski Leon (były żołnierz Dywizji gen. Maczka)

Odbyły się dwa spotkania (zebrania), na których studiowano statut Związku i dyskutowano nad jego treścią.

Oficjalna data powołania Koła w Śremie to 25.01.1995 r. W tym dniu skierowano pismo do Sekretarza Zarządu Głównego z informacją o utworzeniu Koła w składzie siedmiu członków.

Rok 1996 w działalności Koła oparliśmy o czynności ujęte w "planie zmierzeń" oraz staraliśmy się aktywnie przygotować do II Walnego Zjazdu. Dobiegła końca pierwsza kadencja władz Związku. Wyznaczono datę 14.09.1996 r. na przeprowadzenie zjazdu, zaś miejscem zjazdu było - jak zawsze - Zegrze. Na delegatów Koła wybrano kolegów: Ryszarda Wróbla i Ryszarda Komorowskiego. Obaj wzięli udział z Zjeździe. Kolega Ryszard Wróbel ponownie został wybrany na członka Zarządu Głównego.Członkowie zjazdu podczas obrad, wśród nich: drugi od lewej Stanisław Boczek, Ryszard Komorowski, Ryszard Wróbel, pierwszy z prawej: komendant-rektor WSOWŁ Andrzej Barczak.

Rok 1997 był w Kole pod znakiem ustaleń i podjętych zadań przez II Zjazd Delegatów, które przetransformowane na płaszczyznę najniższą w hierarchii związkowej, miały być realizowane. Do koła wstąpili nowi członkowie kol. kpt. rez. Andrzej Korneluk i chor. szt. rez. Florian Selwet. Pierwsze w roku 1997 zebranie Koła odbyło się w dniu 21.04.1997r. w Klubie Garnizonowym. Poświęcono je wspomnieniom z pobytu w szkołach oficerskich i pierwszym efektom pracy lub służby w jednostkach wojskowych. Kolejnym było zebranie w dniu 21.10.1997r. Spotkanie to, z okazji "Dnia Łącznościowca", miało charakter uroczysty. W roku 1998 do koła wstąpili kol. st. chor. rez. Edward Pezdek, mjr w st. spocz. Józef Bąkowski i ppłk rez. Aleksander Piasecki. W dniach 20 i 21 czerwca 1998r. odbył się Zjazd Koleżeński dowódców, wykładowców oraz absolwentów Oficerskiej Szkoły Łączności i Oficerskiej Szkoły Łączności Przewodowej w Sieradzu. Z naszego garnizonu wzięło w nim udział 3 kolegów: mjr w st. spocz. Józef Bąkowski, płk w st. spocz. Ryszard Komorowski i mjr w st. spocz. Zygmunt Lipiński. Kolejne zebranie Koła odbyło się 29 października 1998 r. Uczczono minutą ciszy zmarłego 22 czerwca 1998 roku kol. Floriana Selweta. Prezes podziękowanie kolegom, a głównie kol. Ryszardowi Komorowskiemu za dotychczasową działalność jako skarbnika. Dokonano wyboru nowych władz koła. Ponownie zostali wybrani: Prezesem - kol. Ryszard Wróbel, Sekretarzem - kol. Ryszard Bańkowski, Skarbnikiem - kol. Ryszard Komorowski. Prezes poprosił nowych członków o zaopatrzenie się w odznaki związkowe. Dyskutowano nad wzrostem szeregów Koła - wniosek aktywnie propagować. W roku 1999 do koła wstąpili: ppłk w st. spocz. Witold Skwirus, mjr rez. Franciszek Chiliński, chor. szt. rez. Stanisław Walkowiak.Prezes wręcza legitymacje dla kolegów: Edwarda Pezdka i Stanisława Walkowiaka.

11 września 1999r. odbył się w Zegrzu III Zjazd naszego Związku. Nasze Koło reprezentował Prezes kol. Ryszard Wróbel, Andrzej Korneluk i Franciszek Chiliński. Dwóch naszych Kolegów wybrano do władz naczelnych. Na członka Rady - kol. Ryszarda Wróbla i na członka Komisji Rewizyjnej - kol. Franciszka Chilińskiego.

Lata od 1999 do 2002 przebiegały w Kole bez większych, poważniejszych i godnych zapisania zdarzeń. Powodem tego rodzaju stagnacji było zaangażowanie kierownictwa Koła w działalności samorządowej. Odbywały się po 2 zebrania członków Koła w roku. Nie sprzyjały również aktywnej działalności niedomagania zdrowotne działaczy - od szczytu związku aż po doły. Bez większych emocji odbył się w Zegrzu IV Zjazd w dniu 14.09.2002 r. Skład Rady Związku pozostał na kolejną kadencję bez zmian. Kolejne zebranie Koła odbyło się w dniu 30.10.2002 r. Prezes rozdał kolejne komunikaty i zapoznał kolegów z przebiegiem IV Zjazdy ŚZPŻŁ. Skarbnik koła z powodu choroby złożył rezygnację. Nowym skarbnikiem został wybrany kol. Andrzej Korneluk.

W dniach 4 i 5 czerwca 2005r. odbył się Koleżeński Zjazd Łącznościowców Wojska Polskiego w Sieradzu. Z naszego Koła uczestniczyli w nim koledzy: Ryszard Wróbel, Franciszek Chiliński i Andrzej Korneluk.Pamiątkowe zdjęcie Śremian z gen. broni Lechem Konopką zastępcą szefa Sztabu Generalnego WP.

V Walny Zjazd Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności odbył się 10 czerwca 2006 r. w Białobrzegach. Z naszego Koła uczestniczyli: kol. Ryszard Wróbel, kol. Andrzej Korneluk, kol. Zygmunt Dżendżera, kol. Franciszek Chiliński. Z naszego koła wybrano ponownie na członka Rady - kol. Ryszarda Wróbla i na członka Komisji Rewizyjnej - kol. Franciszka Chilińskiego. Kolega Andrzej Korneluk został wybrany na członka Zarządu Głównego oraz kol. Zygmunt Dżendżera na członka Sądu Koleżeńskiego.Od prawej: kol. Zygmunt Dżendżera, płk Ryszard Piotrowski, Ryszard Wróbel.

Do Sieradza, na obchody Święta 15 SBWD i Święta Wojsk Łączności, w dniach 19-20 października 2006 roku, przyjechali między innymi członkowie władz Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Ze Śremu w święcie wzięli udział płk Ryszard Wróbel i kpt. Andrzej Korneluk. Część czasu wykorzystano na dyskusję nad zmianami szczegółowymi w Statucie i ukonstytuowanie się Rady Związku i Głównej Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącym Rady został wybrany kol. płk Ryszard Piotrowski, wiceprzewodniczącymi w kraju koledzy płk Władysław Hammer i płk Ryszard Wróbel. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został kol. płk Ryszard Kałamaga, członkiem (ze Śremu) kol. mjr Franciszek Chyliński.Od prawej delegacja ze Śremu kol. A. Korneluk, R. Wróbel.

15-lecie Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności uczczono 30 czerwca 2007 roku Jubileuszowym Zjazdem w Zegrzu. Śrem reprezentowali koledzy Ryszard Wróbel, Andrzej Korneluk.W drugim rzędzie delegacja ze Śremu: drugi od lewej Kol. Ryszard Wróbel, Andrzej Korneluk.

Począwszy od V Walnego Zjazdu i zmian w statucie Związku dotychczasowe Koła przeobraziły się w Oddziały. Do naszego Oddziału w 2009 roku wstąpiło 2 nowych członków, mjr rez. Jerzy Częstochowski, ppłk rez. Jerzy Szemborski. Zebrania odbywają się średnio jedno na kwartał. W 2009 roku do koła wstąpił kol. mjr rez. Eugeniusz Kaźmierczak.

VI Walny Zjazd Delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności odbył się 17 września 2009 r. w Ryni. W tym samym dniu obchodzono w Zegrzu 90-lecie istnienie ośrodka kształcenia kadr łączności. W tych uroczystościach wzięli również udział nasi delegaci: kol. Ryszard Wróbel, kol. Andrzej Korneluk, kol. Franciszek Chiliński i kol. Eugeniusz Kaźmierczak. Nasi członkowie ponownie zostali wybrani do władz naczelnych. Wiceprzewodniczącym Rady został kol. Ryszard Wróbel, członkiem rady kol. Eugeniusz Kaźmierczak, członkiem Zarządu Głównego kol. Andrzej Korneluk, członkiem Komisji Rewizyjnej kol. Franciszek Chiliński, członkiem Sądu Koleżeńskiego kol. Zygmunt Dżendżera.Przedstawiciele oddziału śremskiego w składzie: Ryszrd Wróbel, Andrzej Korneluk, Eugeniusz Kaźmierczak, Franciszek Chiliński.

W walnym zebraniu sprawozdawczo - wyborczym, które odbyło się dniu 26.11.2009 roku uczestniczyło 10 z 11 członków oddziału. Po przegłosowaniu porządku zebrania oraz regulaminu wyborów referat sprawozdawczy wygłosił prezes Zarządu Oddziału płk w st. spocz. Ryszard Wróbel. Po sprawozdaniach i dyskusji udzielono absolutorium ustępującym władzom. Zgłoszono kandydatów do władz i przystąpiono do wyborów. Do zarządu Oddziału wybrano: płk Ryszarda Wróbla, kpt. Andrzeja Korneluka, płk Ryszarda Bańkowskiego. Nowo wybrany zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu wybrał prezesa Zarządu Oddziału. Po raz kolejny został nim płk Ryszard Wróbel. Sekretarzem został płk Ryszarda Bańkowski a skarbnikiem kpt. Andrzej Korneluk.

Z początkiem roku 2010 uruchomiliśmy dla naszego oddziału stronę internetową. W tym dziele jest wyłączna zasługa kolegi Andrzeja Korneluka.

W okresie od początków istnienia koła po dzień dzisiejszy odeszli " na wieczną wartę" koledzy: Florian Selwet, Józef Bakowski, Ryszard Komorowski, Józef Jeż, Witold Skwirus, Leon Jaskułowski. Pozostaną na zawsze w naszej oraz potomnych pamięci.

W ostatnich latach znacząco ożywiła się działalność Związku i jego władz naczelnych. Zmieniono w sposób zasadniczy statut, organizowano na szczeblu centralnym spotkania pokoleń, zwiększono częstotliwość różnych spotkań, ale zwiększono również wymagalność, a po drodze zmuszono niejako do aktywniejszego działania koła terenowe nazwane obecnie oddziałami. Odczuliśmy również i my te zmiany. Zaczęliśmy nowocześnie działać. Uruchomiliśmy własną stronę internetową, co przybliżyło nas świata. Piszemy własną kronikę oddziału, co pozwala rejestrować nasz powszechny udział w życiu społeczno - historycznym lokalnego społeczeństwa.

Współdziałamy z kołem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Podejmując coraz poważniejsze działania jesteśmy pełni nadziei i optymizmu na dalszą, bardziej owocną działalność. Bo zanika dotychczasowa łączność, do której każdy z nas włożył dużo czasu, wysiłku, pracy i serca. Zastępuje ją informatyka i powszechna komputeryzacja. Oby wyszła w przyszłości na dobre.


Nasz związek
Ogłoszenia
Władze oddziału
Plan zamierzeń oddziału
Powstanie oddziału
Statut ŚZPŻŁ
Ich już z nami nie ma
Kontakt
Współpraca
Wstąp do nas
Deklaracja wstąpienia
Patronacka JW
ZŻWP koło w Śremie
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna