| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | napisz do nas


Menu

Projekt Statutu opracowany po X WZD ŚZPŻŁ uwzględniający uwagi i propozycje zmian Oddziałów.

Link do projektu wyżej. Prosimy o analizę i przedstawienie swoich uwag.STATUT
ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU
POLSKICH ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCI

Ze zmianami wniesionymi
na IX Walnym Zjeździe Delegatów
Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności
21 września 2018 roku w Zegrzu


Zegrze 2018


Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności – zwany dalej Związkiem – jest stowarzyszeniem kombatantów i żołnierzy Korpusu Osobowego Łączności i Informatyki Wojska Polskiego zwanych dalej łącznościowcami i informatykami oraz innych osób wymienionych w §12 pkt 4 i 5.

§ 2

Związek integruje wszystkie środowiska kombatantów i żołnierzy Korpusu Osobowego Łączności i Informatyki Wojska Polskiego oraz staje się kontynuatorem ich tradycji.

§ 3

Związek posiada osobowość prawną.

§ 4

Siedzibą władz naczelnych Związku jest niejscowość Zegrze a terenem działalności obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Związek może być członkiem innych zrzeszeń lub federacji kombatanckich.

§ 6

Związek ma prawo używać własnych znaków, odznak i pieczęci oraz posiadania sztandaru. Wzór sztandaru ustanawia Zarząd Główny w drodze uchwały. Do posiadania sztandaru uprawnieni są: Zarząd Główny i Zarządy Oddziałów terenowych. Procedury nadania sztandaru określa Zarząd Główny w formie uchwały. Wzory oznak związkowych (honorowych i organizacyjny) ustanawia Walny Zjazd Delegatów lub Zarząd Główny w formie uchwały, określając także zasady, tryb ich nadawania i noszenia.

§ 7

Związek deklaruje ścisłą współpracę z centralnymi organami kierowniczymi wojskowej łączności i informatyki w zakresie dokumentowania oraz popularyzacji historii i tradycji Wojsk Łączności i Informatyki.

§ 8

Związek może tworzyć jednostki terenowe działające na podstawie niniejszego statutu.

Rozdział 2

CELE ZWIĄZKU

§ 9

Celem Związku jest:
 1. nawiązywanie i utrzymywanie więzi koleżeńskich między łącznościowcami i informatykami w kraju i na obczyźnie dla kultywowania wspólnych tradycji łącznościowych ukształtowanych w czasie wojen o niepodległość Ojczyzny i pokojowej służby;
 2. utrzymywanie więzi z jednostkami i instytucjami wojskowej łączności i informatyki w celu przekazywania ich żołnierzom własnych doświadczeń i tradycji;
 3. nicjowanie i utrzymywanie ścisłej współpracy z innymi organizacjami i instytucjami skupiającymi specjalistyczne środowiska łącznościowców i informatyków.

Rozdział 3

ZADANIA ZWIĄZKU

§ 10

Zadaniem Związku jest jednoczenie rozproszonych w kraju i za granicą środowisk łącznościowców i informatyków aprobujących konieczność wspólnego działania na rzecz zachowania i popularyzacji tradycji oraz upamiętniania ich wkładu w dzieło odzyskania i utrzymywania niepodległości Polski.

Zadania te Związek realizuje poprzez:
 1. inicjowanie, popieranie i realizowanie różnych form odtwarzania, upamiętniania i upowszechniania rzetelnej historii wojskowej łączności i informatyki oraz historii oręża polskiego;
 2. organizowanie koleżeńskich spotkań łącznościowców i informatyków, inicjowanie i nawiązywanie współpracy w tym działaniu z jednostkami i instytucjami wojskowej łączności i informatyki;
 3. zapraszanie do współdziałania różnych organizacji, instytucji i weteranów sympatyzujących ze środowiskiem łącznościowców i informatyków;
 4. gromadzenie w Sali Tradycji Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu pamiątek obrazujących historię jednostek łączności i informatyki, a także sprzętu, dokumentów i instrukcji dających świadectwo wysiłku żołnierzy oraz ich osiągnięć w latach wojen i pokoju;
 5. opracowywanie i wydawanie biuletynów (komunikatów) oraz innych publikacji obrazujących życie Związku oraz zawierających publikacje historyczne, opisy działań Wojsk Łączności i Informatyki, związane z nimi wspomnienia itp.;
 6. organizowanie na miarę możliwości pomocy i opieki socjalnej dla członków Związku oraz innych żołnierzy znajdujących się w trudnej sytuacji materiaknej, udzielanie im pomocy w uzyskiwaniu należnych uprawnień kombatanckich, organizowanie opieki koleżeńskiej dla osób samotnych, chorych i niedołężnych, opieki nad współmałżonkami zmarłych koleżanek i kolegów, współpracy w tym zakresie z innymi organizacjami kombatanckimi i opiekuńczymi;
 7. zbieranie funduszy i prowadzenie działalności zmierzającej do uzyskiwania środków na realizację zadań statutowych.

Rozdział 4

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

Członkowie Związku dzielą się na:
 1. zwyczajnych;
 2. honorowych;
 3. wspierających

Dowodem przynależności do Związku jest legitymacja członkowska, której wzór określa Zarząd Główny.

§ 12

Członkiem zwyczajnym Związku może być:
 1. kombatant wojen i powstań narodowych w obronie niepodległości i suwerenności oraz całości granic Rzeczypospolitej Polskiej walczący w kraju lub na obczyźnie w oddziałach łączności Polskich Sił Zbrojnych oraz regularnych podziemnych formacjach wojskowych;
 2. każdy żołnierz Korpusu Osobowego Łączności i Informatyki Wojska Polskiego znajdujący się w rezerwie lub w stanie spoczynku;
 3. żołnierz zawodowy;
 4. pracownik, emeryt (rencista) wojskowych i cywilnych zakładów (instytucji) pracujących na rzecz wojskowej łączności i informatyki;
 5. najbliższy członek rodziny łącznościowca bądź informatyka lub osoba, której bliskie są tradycje wojskowej łączności i informatyki.

§ 13

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla wojskowej łączności i informatyki lub Związku.

§ 14

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca wolę wspierania działalności Związku

§ 15

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Oddziału działającego na danym terenie. W przypadku braku Oddziału czyni to Zarząd Główny Związku.

§ 16

Członkostwo honorowe nadaje i przyjmuje członków wspierających na wniosek Zarządów Oddziałów lub z własnej inicjatywy Zarząd Główny Związku.

§ 17

Członkiem Związku nie może być osoba, która sprzeniewierzyła się przysiędze wojskowej, postępowała w sposób nie licujący z godnością i honorem żołnierza i obywatela polskiego lub aktualnie nie posiada pełni praw obywatelskich.

§ 18

Członek zwyczajny ma głos stanowiący przy podejmowaniu wszelkich uchwał, a poza tym ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz naczelnych Związku i władz Oddziału;
 2. zabierać głos i zgłaszać formalne wnioski we wszystkich sprawach Związku;
 3. korzystać z opieki i pomocy Związku w zakresie określonym w §10 pkt 6;
 4. nosić odznakę Związku

§ 19

Członek honorowy i wspierający ma prawo członka zwyczajnego z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 20

Każdy członek winien stać na straży dobrego imienia Związku i postępować zgodnie z honorem polskiego żołnierza i obywatela. Członek zwyczajny ma ponadto obowiązek:

 1. czynnie uczestniczyć w pracach Związku oraz inicjować różnorodne formy jego działalności;
 2. sumiennie wykonywać zadania zlecane mu przez władze Związku;
 3. przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Związku;
 4. opłacać składki członkowskie ustalone przez Walny Zjazd Delegatów.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywać się ze świadczeń zadeklarowanych na rzecz Związku.

§ 21

Ustanie członkostwa następuję na skutek:
 1. rezygnacji członka z przynależności do Związku zgłoszonej pisemnie do Zarządu Oddziału lub Zarządu Głównego Związku;
 2. wykluczenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego;
 3. skreślenia z ewidencji w drodze uchwały przez Zarząd Oddziału (a w przypadku braku Oddziału przez Zarząd Główny Związku) wobec niepłacenia składek członkowskich przez okres 2 lat. Od uchwały przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego w terminie trzech miesięcy od otrzymania powiadomienia.

§ 22

Wyróżnienia.

Za zasługi w realizacji celów Związku mogą być udzielane następujące wyróżnienia:

 1. nadanie tytułu Honorowego Prezesa Związku, Honorowego Prezesa Oddziału
 2. nadanie tytułu Honorowego Członka Związku;
 3. wpis do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku;
 4. nadanie Krzyża "Za szczególne zasług dla ŚZPŻŁ";
 5. nadanie Medalu "W uznaniu zasług dla Związku";
 6. udzielenie dyplomu uznania.

Tytuł Honorowego Prezesa Związku nadaje Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego w drodze uchwały.

Tytuł Honorowego Prezesa Oddziału nadaje Walne Zebranie Członków Oddziału na wniosek Zarządu Oddziału w drodze uchwały.

Tytuł Honorowego Członka Związku i medal "W uznaniu zasług dla Związku" nadaje Zarząd Główny na wniosek Zarządu Oddziału lub z własnej inicjatywy.

Wpisu do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku i nadanie Krzyża "Za szczególne zasług dla ŚZPŻŁ" dokonuje się na podstawie uchwały Zarządu Głównego na wniosek Prezydium Zarządu Głównego.

Wręczenie dyplomu uznania dokonuje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału.

§ 23

Za wybitne zasługi dla obronności kraju lub wyróżniającą się działalność społeczną, władze Związku mogą występować do właściwych organów władzy publicznej lub organizacji społecznych o wyróżnienie członków Związku. Wnioski te mogą dotyczyć:

 1. nadania orderu, odznaczenia państwowego, resortowego albo odznaki;
 2. mianowania na wyższy stopień wojskowy;
 3. wręczenia dyplomu uznania.

Rozdział 5

STRUKTURA I ZASADY ORGANIZACYJNE ZWIĄZKU

§ 24

Podstawową jednostką organizacyjną jest Oddział powołany uchwałą Zarządu Głównego Związku na wniosek co najmniej pięciu członków zwyczajnych.

§ 25

Władze Związku podejmują swe uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków

§ 26

Kadencja wszystkich władz Związku trwa 3 lata.

§ 27

W przypadku ustąpienia członka władz w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 28

Delegaci na zjazdy oraz członkowie władz Związku mogą być wybierani w głosowaniu jawnym lub tajnym. Sposób głosowania określają wyborcy. Delegaci na Walny Zjazd Delegatów wybierani są w Oddziałach w proporcji 1 delegat na 5 członków. Mandat delegata trwa przez całą kadencję władz.

Rozdział 6

WŁADZE ZWIĄZKU

§ 29

A. Władzami naczelnymi Związku są:
 1. Walny Zjazd Delegatów;
 2. Zarząd Główny Związku;
 3. Komisja Rewizyjna;
 4. Sąd Koleżeński
B. Władzami Oddziału są:
 1. Walne Zebranie Członków Oddziału;
 2. Zarząd Oddziału.

WALNY ZJAZD DELEGATÓW

§ 30

Walny Zjazd Delegatów:
 1. składa się z delegatów wybranych przez Oddziały;
 2. zwoływany jest przez Zarząd Główny raz na 3 lata;
 3. w Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział członkowie władz naczelnych Związku: Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz prezesi Oddziałów;
 4. osobom wymienionym w punkcie 3 przysługuje prawo głosowania tylko w przypadku, gdy wybrane zostały na delegatów;
 5. w Walnym Zjeździe Delegatów mogą brać udział szefowie centralnych organów kierowniczych wojskowej łączności i informatyki (lub ich pełnomocni przedstawiciele) oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd Główny Związku.

§ 31

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów może być zwołany przez Zarząd Główny Związku:

 1. z własnej inicjatywy;
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej;
 3. na wniosek co najmniej 1/3 organizacji terenowych.

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów musi być zwołany w terminie trzech miesięcy od podjęcia uchwały, otrzymania żądania lub wniosku.

§ 32

Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:

 1. ustalenie kierunków i zasad realizacji zadań Związku;
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego Związku oraz udzielanie mu absolutorium;
 3. wybór członków Zarządu Głównego Związku, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
 4. podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie;
 5. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku;
 6. ustalenie wysokości składek członkowskich.

§ 33

W celu zapewnienia operatywnego kierowania Związkiem w okresie międzyzjazdowym Zarząd Główny jest uprawniony do podejmowania decyzji określonych w § 32 pkt 4, 5 i 6. Decyzje Zarządu podlegają zatwierdzeniu przez najbliższy Zjazd.

ZARZĄD GŁÓWNY ZWIĄZKU

§ 34

Zarząd Główny Związku składa się z 6 - 10 osób. Wybiera spośród siebie Prezydium w składzie: prezes, wiceprezes, skarbnik, sekretarz.

§ 35

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. realizacja postanowień Walnego Zjazdu Delegatów;
 2. reprezentowanie Związku na zewnątrz;
 3. nadzór nad działalnością i udzielanie pomocy Oddziałom;
 4. utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami wymienionymi w § 10 pkt 3;
 5. ciągła współpraca z centralnymi organami kierowniczymi wojskowej łączności i informatyki;
 6. współpraca z działem wydzielonym biblioteki Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu stanowiącym byłe zbiory Związku;
 7. organizowanie pomocy i opieki socjalnej dla członków Związku oraz pozostałych osób wymienionych w § 10 pkt 6;
 8. prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej;
 9. prowadzenie ewidencji członków indywidualnych i Oddziałów;
 10. organizowanie posiedzeń Zarządu nie rzadziej niż 1 raz na kwartał;
 11. opracowywanie rocznych planów działalności Związku;
 12. przyjmowanie do Związku członków zwyczajnych i wspierających oraz rozpatrywanie wniosków i nadawanie tytułu członka honorowego Związku;
 13. zwoływanie Walnych Zjazdów Delegatów i ustalanie ich tematyki.

§ 36

Z uwagi na trudności kontaktowania się z członkami Zarządu Głównego mieszkającymi poza siedzibą Związku, ich opinie w sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Główny, mogą być przekazywane Prezesowi Zarządu Głównego przy użyciu technicznych środków łączności lub listownie. Otrzymane opinie Prezes przedstawia podczas posiedzenia Zarządu Głównego.

§ 37

Zarząd Główny może upoważnić swoje Prezydium do podejmowania decyzji w imieniu całego Zarządu. Decyzje te muszą być zaakceptowane podczas najbliższego posiedzenia Zarządu Głównego Związku.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 38

Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 osób i wybiera spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Prowadzi kontrolę całokształtu działalności statutowej, gospodarczej oraz finansowej Zarządu Głównego Związku i wszystkich jednostek terenowych. Komisja przeprowadza kontrolę raz w roku i protokół z jej rezultatów przedstawia Zarządowi Głównemu. Sprawozdanie ze swej działalności za okres kadencji składa na Walnym Zjeździe Delegatów wraz z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

§ 39

Kontrole jednostek terenowych Komisja przeprowadza zgodnie z rocznym planem swojej działalności lub na wniosek Zarządu Głównego Związku. Tryb i formę działania Komisji w Oddziałach ustala jej przewodniczący.

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 40

Sąd Koleżeński składa się z 3 - 5 osób i wybiera ze swego składu przewodniczącego. Rozpatruje sprawy nie wykonywania obowiązków statutowych przez członków Związku oraz spory między nimi, a także spory między członkami i władzami Związku. Orzeka w składzie co najmniej 3-osobowym. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu Delegatów w terminie trzech miesięcy.

§ 41

Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:

 1. upomnienie;
 2. naganę;
 3. wykluczenie ze Związku.

KOMISJE PROBLEMOWE

§ 42

Zarząd Główny Związku powołuje w miarę potrzeb komisje do rozwiązywania konkretnych problemów i określa ich zakres zadań i obowiązków.

JEDNOSTKI TERENOWE

§ 43

Władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału. Walne Zebranie Członków Oddziału jest zwoływane przez jego Zarząd jeden raz w roku. Zebranie członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej, niż co 3 miesiące.

§ 44

Nadzwyczajne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane przez Zarząd Oddziału:

 1. z własnej inicjatywy;
 2. na żądanie Zarządu Głównego Związku;
 3. na wniosek co najmniej połowy członków Oddziału.

Nadzwyczajne zebranie musi zostać zwołane w terminie 30 dni od podjęcia uchwały, otrzymania żądania lub wniosku.

§ 45

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału mogą brać udział przedstawiciele Zarządu Głównego Związku. Mają oni prawo głosu stanowiącego tylko wówczas, gdy są członkami Oddziału w którego zebraniu uczestniczą.

§ 46

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

 1. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału i podjęcie uchwały w przedmiocie absolutorium;
 2. określenie zasadniczych kierunków działania i uchwalenie rocznego planu działalności Oddziału;
 3. wybór Zarządu Oddziału na okres 3 lat;
 4. wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów (co 3 lata).

§ 47

Zarząd Oddziału składa się z 3 - 5 członków i wybiera ze swego składu: prezesa, wiceprezesa, sekretarza,(lub wiceprezesa - sekretarza) i skarbnika.

Do zadań Zarządu należy:
 1. zwoływanie zebrań członków Oddziału;
 2. realizacja uchwał władz naczelnych Związku oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału;
 3. opracowanie rocznego planu pracy Oddziału;
 4. organizowanie pomocy i opieki socjalnej dla członków Związku oraz pozostałych osób wymienionych w § 10 pkt. 6;
 5. utrzymywanie kontaktów z jednostkami i instytucjami wojskowej łączności i informatyki znajdującymi się na obszarze działania Oddziału, udzielanie im pomocy w odtwarzaniu oraz dokumentowaniu ich historii i tradycji;
 6. inspirowanie członków Oddziału do opracowywania wspomnień, zbierania pamiątek i propagowania historii żołnierzy i jednostek wojskowej łączności i informatyki;
 7. gromadzenie dokumentów i eksponatów związanych z historią wojskowej łączności i informatyki oraz losami ich żołnierzy. Prowadzenie w tym zakresie działalności popularyzatorskiej oraz przesyłanie materiałów do redakcji wydawnictw Związku;
 8. rozpatrywanie kandydatur oraz przyjmowanie do Związku członków zwyczajnych;
 9. prowadzenie ewidencji członków Oddziału;
 10. zbieranie składek członkowskich oraz dysponowanie nimi zgodnie z uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów.

Rozdział 7

MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU

§ 48

Majątek i fundusze Związku powstają ze składek członkowskich, dobrowolnych datków, zapisów, darowizn, spadków oraz dochodów z imprez i wydawnictw. Darowizny, spadki i zapisy Związek może przyjmować z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§ 49

Fundusze Związku służą do prowadzenia działalności statutowej i na pokrycie potrzeb organizacyjnych.

§ 50

Do składania w imieniu Związku oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu Głównego Związku

Rozdział 8

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

§ 51

Uchwały dotyczące zmian statutu podejmuje Walny Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 52

Uchwałę w sprawie rozwiązania Związku podejmuje Walny Zjazd Delegatów lub w razie niemożności jego zwołania Zarząd Główny większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania

Uchwała musi zawierać nazwiska likwidatorów oraz dyspozycje co do przekazania majątku i funduszy Związku. W drugim terminie uchwała jest ważna niezależnie od liczby obecnych uprawnionych do głosowania.


Nasz związek
Ogłoszenia
Władze oddziału
Plan zamierzeń oddziału
Powstanie oddziału
Statut ŚZPŻŁ
Ich już z nami nie ma
Kontakt
Współpraca
Wstąp do nas
Deklaracja wstąpienia
Patronacka JW
ZŻWP koło w Śremie
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna