| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | napisz do nas


Menu

6 BATALION DOWODZENIA SIŁ POWIETRZNYCH

Nieco informacji o Jednostce patronackiej

6 Batalion Dowodzenia Sił Powietrznych wywodzi się z tradycji 6 SAMODZIELNEGO PUŁKU ŁĄCZNOŚCI LOTNICTWA WP, który powstał na mocy rozkazu Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego nr 091 z dnia 31 października 1944 roku z miejscem dyslokacji w ZAMOŚCIU. Dowódcą został ppłk MICHAJŁOW. 6 Samodzielny Pułku Łączności Lotnictwa WP dziedziczył tradycje 6 Pułku Łączności Wojsk Lotniczych Armii Radzieckiej, który zabezpieczał łączność na przedpolach Warszawy w sierpniu 1944 r. dla polskich jednostek lotniczych.

6 Samodzielny Pułku Łączności Lotnictwa WP przeszedł chrzest bojowy w walkach o WARSZAWĘ, zabezpieczając łączność lotnictwu. Następnie brał udział w Operacji Pomorskiej w rejonie BYDGOSZCZY, CHOJNIC, SZCZECINKA, MIROSŁAWCA i KALISZA POMORSKIEGO. Ukoronowaniem wysiłku bojowego pułku było forsowanie ODRY oraz udział w Operacji Berlińskiej.

Po zakończeniu działań bojowych pułk stacjonował w PRUSZKOWIE, gdzie po otwarciu linii lotnictwa cywilnego LOT żołnierze z jednostki uczestniczyli w zabezpieczeniu łączności na potrzeby przewoźnika cywilnego, następnie bazował w NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM.

26 lutego 1946 roku z rozkazu Dowództwa Wojska Polskiego 6 Samodzielny Pułk Łączności zostaje przeformowany w 5 SAMODZIELNY BATALION ŁĄCZNOŚCI LOTNICTWA WOJSKA POLSKIEGO. Dowódcą zostaje mianowany mjr Eugeniusz BARKANOW. Dawny d-ca płk MICHAJŁOW odchodzi na stanowisko Szefa Łączności Wojsk Lotniczych. 16 lipca 1947 roku jednostka zostaje przeformowana i otrzymuje nową nazwę BATALION ŁĄCZNOŚCI DOWÓDZTWA LOTNICTWA. 15 sierpnia 1947 roku dowództwo batalionem obejmuje kpt. KUŹMICKI. W styczniu 1951 roku jednostka zostaje przemianowana z Batalionu Łączności Dowództwa Lotnictwa na 37 PUŁK ŁĄCZNOŚCI WOJSK LOTNICZYCH. 11 lipca 1956 roku Rada Państwa nadaje 37 Pułkowi sztandar.

W październiku 1956 roku na stanowisko dowódcy pułku tj. Jednostki Wojskowej nr 3486 stacjonującej wówczas w Nowym Dworze Mazowieckim został wyznaczony ppłk Lesław KLISOWSKI (od 1954 roku w Modlinie z kompanii szkolnej pułku powstaje 6 Ośrodek Specjalistów Łączności ). Na przełomie maja i czerwca 1958 roku Zarządzeniem Szefa Sztabu Gen.14 z dn. 26.05 1958 pułk został przeniesiony do garnizonu Śrem. Rozkaz MON nr 07 z 04.05.1967 roku 37 Pułkowi przywrócono historyczną numerację i przemianowano na 6 Pułk Łączności Lotnictwa Operacyjnego.

W listopadzie 1967 roku ppłk KLISOWSKI przekazuje dowodzenie ppłk Julianowi JABŁOŃSKIEMU. 23 listopada 1970 roku dowództwo obejmuje ppłk Ryszard WRÓBEL. W tym czasie pułk notuje znaczące sukcesy wśród oddziałów i pododdziałów łączności Wojsk Lotniczych. Pułk wyróżniono MEDALEM ZA OSIĄGNIĘCIA W SŁUŻBIE WOJSKOWEJ w latach 1974, 1975, 1980 i 1981 oraz dwukrotnie MEDALEM ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W SŁUŻBIE WOJSKOWEJ w 1976 i 1982 roku.

12.10.1984 roku na uroczystej zbiórce nastąpiło przekazanie obowiązków dowódcy 6 Pułku Łączności, obowiązki objął ppłk Lechosław BUCHNAJZER. W 1984 roku Rada Państwa nadała pułkowi KRZYŻ KOMANDORSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI. We wrześniu 1994 roku Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w uznaniu dotychczasowych zasług i osiągnięć wyróżnił pułk ZNAKIEM HONOROWYM SIŁ ZBROJNYCH. 24 września 1994 roku z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia, pułk otrzymał nowy sztandar ufundowany przez społeczeństwo Miasta i Gminy ŚREM. 26 października 1998 roku ponownie Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wyróżnił jednostkę ZNAKIEM HONOROWYM SIŁ ZBROJNYCH. W tym czasie rozpoczęto prace nad formowaniem 6 BRYGADY DOWODZENIA WLOP, które zakończono w 1999 roku.

29 maja 2001 roku w obecności Dowódcy WLOP gen. broni pil. Andrzeja Dulęby, po 17 latach dowodzenia jednostką w Śremie pożegnał się z mundurem płk dypl. Lechosław BUCHNAJZER. Dowodzenie Brygadą przejął ppłk dypl. inż. Michał SIKORA.

W związku z restrukturyzacją 6 Brygady Dowodzenia WLOP, na jej bazie zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej powstał 6 Pułk Dowodzenia WLOP. Dowódcą zostaje płk dypl. inż. Mirosław ZIÓŁEK.

W 2007 roku dowodzenie 6 Pułkiem Dowodzenia Sił Powietrznych obejmuje ppłk dypl. inż. Krzysztof FILIPOWIAK.

W efekcie kolejnej restrukturyzacji w lipcu 2007 roku rozpoczęto przeformowanie 6 Pułk Dowodzenia Sił Powietrznych w 6 Batalion Dowodzenia Sił Powietrznych. Dowódcą 6 bdow SP został ppłk dypl. inż. Andrzej GICZELA. 31 marca 2010 r. rozkazem stosownych przełożonych zostaje przeniesiony na inne stanowisko służbowe

Obowiązki dowódcy 6 Batalionu Dowodzenia Sił Powietrznych obejmuje mjr Zbigniew ROSZAK.

W dniu 8 września 2010 roku w jednostce wojskowej w Śremie odbyła się uroczystość przekazania dowodzenia dowódcy 6 Batalionu Dowodzenia Sił Powietrznych. Obowiązki obejmuje pan ppłk Sławomir MAJEWSKI. W swoim przemówieniu stwierdził, iż 6 bdow SP podobnie jak wcześniej pułk i brygada to również ważny element lokalnej społeczności. Podziękował swoim przełożonym za wyróżnienie i zaufanie jakim go obdarzyli przekazując mu dowodzenie w 6 bdow SP. Jako dowódca będzie się starał, aby profesjonalizm i zaangażowanie żołnierzy na trwałe wpisały się w bieżącą działalność Sił Powietrznych, a 6 bdow SP nadal słynął ze wzorowej codziennej służby i pracy.

4 października 2011 roku na placu apelowym jednostki odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy 6. batalionu dowodzenia SP. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej dotychczasowy dowódca ppłk Sławomir MAJEWSKI przekazał dowodzenie batalionem ppłk. Zbigniewowi ROSZAKOWI.

6 Batalion Dowodzenia jest kontynuatorem przeszło 60-letniej, chlubnej tradycji 6 Samodzielnego Pułku Łączności Lotnictwa WP i aby sprostać współczesnym wymaganiom, konieczne staje się ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadry zawodowej oraz wdrażanie nowoczesnego sprzętu łączności i teleinformatyki.


Nasz związek
Ogłoszenia
Władze oddziału
Plan zamierzeń oddziału
Powstanie oddziału
Statut ŚZPŻŁ
Ich już z nami nie ma
Kontakt
Współpraca
Wstąp do nas
Deklaracja wstąpienia
Patronacka JW
ZŻWP koło w Śremie
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna