| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | napisz do nas


Menu

Walne Zebranie Członków Oddziału.

W dniu 25.01.2019 r. przed zebraniem odbyło się spotkanie informacyjne na które zaproszeni zostali emerytowani i czynni żołnierze łączności. Informacja o spotkaniu ukazała się w lokalnej prasie, na naszej stronie internetowej i kilku portalach społecznościowych. Przyszło trzech kolegów z czego jeden złożył deklarację wstąpienia do oddziału.

Po spotkaniu odbyło się Walne Zebranie Oddziału które otworzył i prowadził prezes Zarządu Oddziału kol. ppłk dypl. Józef Żeleźny. Serdecznie powitał wszystkich przybyłych na zebranie. Przedstawił proponowany porządek zebrania który został przyjęty w głosowaniu przez zebranych. W zebraniu uczestniczyło 18 z 20 członków oddziału. Zebranie było prawomocne. Sprawozdanie z działalność Zarządu Oddziału w 2018 r. przedstawił w imieniu Zarządu sekretarz płk Ryszard Bańkowski. Skarbnik Zarząd Oddziału mjr Zygmunt Dżendżera przedstawił strukturę rozliczeń finansowych Oddziału tzn. przychody i rozchody oraz saldo końcowe, które zamyka się na plusie. Członek komisji rewizyjnej Zarządu Głównego mjr Franciszek Chiliński przedstawił bardzo pozytywny raport z kontroli przeprowadzonej w Oddziale. Walne Zebranie Członków Oddziału głosując jednomyślnie udzieliło Zarządowi Oddziału absolutorium.

W dalszej części zebrania prezes ppłk Józef Żeleźny przedstawił główne zamierzenia Oddziału na rok 2019 oraz zadania bieżące czekające nas w najbliższym czasie. W 2020 r. będziemy obchodzić XXV rocznicę powstania Oddziału. W związku z tym został powołany komitet organizacyjny w składzie: kol. Franciszek Chiliński, Zygmunt Dżendżera, Andrzej Korneluk, Jerzy Szemborski. Prezes Zarządu zaapelował do zebranych o przygotowanie materiałów do kolejnego „Komunikatu” i opłacenie składki członkowskiej za 2019 r.

Kolejny punkt zebrania to plan wycieczek do Muzeum w Śremie i do Radiowo-Telewizyjnego Centrum Nadawczego w Górze koło Śremu. Aby otrzymać zgodę na wejście do centrum sporządzono listę chętnych wraz z numerem dowodu osobistego.

Na koniec zebrania kol. Jerzy Szemborski pokazał dla zachęty malutką część medali i odznak jakie posiada w swoich zbiorach. Jeżeli będą chętni to w przyszłości jest gotów pokazać pozostałą część zbiorów.

Tekst i foto: Andrzej Korneluk

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Nasz związek
Ogłoszenia
Władze oddziału
Plan zamierzeń oddziału
Powstanie oddziału
Statut ŚZPŻŁ
Ich już z nami nie ma
Kontakt
Współpraca
Wstąp do nas
Deklaracja wstąpienia
Patronacka JW
ZŻWP koło w Śremie
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP
« Powrót do listy

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna