| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | napisz do nas


Menu

Walne Zebranie Członków Oddziału.

W dniu 06 czerwca 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Oddziału. Zebranie otworzył Prezes Oddziału kol. Ryszard Wróbel. Serdecznie powitał wszystkich przybyłych na zebranie. Przedstawił proponowany porządek zebrania który został przyjęty w głosowaniu przez zebranych. W zebraniu uczestniczyło 13 z 19 członków oddziału. Zebranie było prawomocne.

Członkowie Oddziału jednomyślnie powierzyli prowadzenie zebrania kol. Józefowi Żeleźnemu. Prezes Oddziału kol. Ryszard Wróbel przedstawił krótki rys historyczny naszego Oddziału. Następnie sprawozdanie z działalności Oddziału w minionej kadencji przedstawił sekretarz kol. Ryszard Bańkowski. Skarbnik Oddziału kol. Zygunt Dżendżera przedstawił z kolei sprawozdanie finansowe za rok ubiegły i całą poprzednią kadencję. Po dyskusji nad sprawozdaniem podjęto jednomyślnie uchwałę o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału. W następnej części zebrania po przedstawieniu kandydatów do władz przystąpiono do wyborów.

W wyniku wyborów zarząd oddziału ukonstytuował się następująco:

  • Prezes - Żeleźny Józef

  • Wiceprezes - Korneluk Andrzej

  • Sekretarz - Bańkowski Ryszard

  • Skarbnik - Dżendżera Zygmunt

Wybrano delegatów na IX Walny Zjazd Delegatów ŚZPŻŁ:

  • Chiliński Franciszek

  • Kaźmierczak Eugeniusz

  • Korneluk Andrzej

Na zakończenie nowo wybrany prezes Kol. Żeleźny Józef, podziękował za zaufanie i wybór. Złożył wniosek nowego Zarządu Oddziału, o nadanie tytuł "HONOROWEGO PREZESA ODDZIAŁU" kol. Ryszardowi Wróblowi, na podstawie § 22 Statutu Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. W uznaniu wybitnych zasług na rzecz naszego związku oraz całego środowiska emerytów i rencistów wojskowych, za wieloletni wysiłek, rzetelną i aktywną pracę, propagowanie wielu przedsięwzięć, zaangażowanie społeczne oraz pełnienie funkcji Prezesa od początku powstania naszego związku Uchwałą Walnego Zebranie Członków Oddziału Śrem ŚZPŻŁ nadano ten zaszczytny tytuł. Na tym zebranie zakończono.

Foto i tekst: Andrzej Korneluk

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Nasz związek
Ogłoszenia
Władze oddziału
Plan zamierzeń oddziału
Powstanie oddziału
Statut ŚZPŻŁ
Ich już z nami nie ma
Kontakt
Współpraca
Wstąp do nas
Deklaracja wstąpienia
Patronacka JW
ZŻWP koło w Śremie
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP
« Powrót do listy

smarthost

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna